• سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد استقلال بروجرد
 • سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد اطهر مراغه
 • سیلوی ذخیره گندم آلما گل سیلوی گنبد
 • سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد ساحل قو
 • شرکت غله گستران آرد کلاله
 • کارخانه آرد مرکزی
 • کارخانه آرد سبا
 • کارخانه آرد نقش رستم
 • کارخانه آرد مومنی
 • کارخانه آرد خانی - معماریان
 • شرکت آذین گندم دو گوش
 • کارخانه آرد خوشه شیراز
 • شرکت آلما گل سیلوی گنبد
 • شرکت سامان دهندگان جنوب پاسارگاد
 • کارخانه آرد ساحل قو