• سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد استقلال بروجرد
 • سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد ساحل قو
 • پروژۀ آب شیرین کن بندر لنگه
 • شرکت غله گستران آرد کلاله
 • کارخانه آرد مرکزی
 • کارخانه آرد سبا
 • کارخانه آرد نقش رستم
 • کارخانه آرد مومنی (سیلو های بتنی ذخیره غلات)
 • کارخانه آرد خانی - معماریان
 • شرکت آذین گندم دو گوش
 • کارخانه آرد خوشه شیراز
 • شرکت سامان دهندگان جنوب پاسارگاد
 • کارخانه آرد ساحل قو
 • کارخانه لوازم خانگی اورانوس
 • ساختمان مولد نیروی برق واقع در پست برق معنوی