• سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد استقلال بروجرد
  • سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد اطهر مراغه
  • سیلوی ذخیره گندم آلما گل سیلوی گنبد
  • سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد ساحل قو
  • سیلو های بتنی