جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها
ظرفیت کل: 50،000 تن
تعداد سیلوها: هشت کندوی شش هزار و دویست و پنجاه تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان فارس – آباده طشک
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

.