موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 26،000 تن
مشخصات: چهار کندوی  شش هزارو پانصد تنی
نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده، همراه با تحکیم بستر
موقعیت: استان مرکزی، آشتیان
وضعیت: به بهره برداری رسیده

.

.

.

.

.