جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلو های بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 26،000 تن
تعداد سیلوها: چهار کندوی  شش هزارو پانصد  تنی
نوع فونداسیون: گسترده همراه با تحکیم بستر
موقعیت: استان مرکزی – آشتیان
پیشرفت پروژه: در دست اجرا

.

.

.