جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون سیلوها

طراحی سازه فلزی برج کار

ظرفیت کل: 30،000 تن
تعداد سیلوها: پنج کندوی شش هزار تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان خوزستان – اهواز
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

.