موضوع پیمان:
طراحی سازه فلزی بانجی جامپینگ به ارتفاع 45 متر

موقعیت: استان همدان – همدان

وضعیت پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده
.

.

.

.

.

.