موضوع پیمان: طراحی و اجرا مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 24،000 تن
مشخصات:
  • چهار کندوی شش هزار تنی
  • چاله تخلیه
  • چاله الواتور
  • سیلوی صادرات
  • سازه های فلزی برج الواتور
نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده
موقعیت: استان گلستان، علی آبادکتول
وضعیت: در دست اجرا