جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی مجموعه سیلو های بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 60،000 تن
تعداد سیلوها:  هشت کندوی هفت هزارو پانصد تنی
نوع فونداسیون: رینگی
موقعیت: استان خراسان شمالی – سرخس
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

.

.

.