موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 700 تن
مشخصات:
  • دو کندوی سیصدُ پنجاه تنی
  • چاله تخلیه
  • چاله الواتور
  • سازه های فلزی برج الواتور
نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده
موقعیت: استان فارس، شیراز
وضعیت: به بهره برداری رسیده

.

.

.

.

.

.

.