جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلو های بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 700 تن
تعداد سیلوها:  دو کندوی 350  تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان فارس  – شیراز
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

.

.

.