جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها
ظرفیت کل: 20،000 تن
تعداد سیلوها: چهارکندوی پنج هزار تنی
نوع فونداسیون: رینگی
موقعیت: استان کرمانشاه – کنگاور
پیشرفت پروژه: در حال اجرای فونداسیون

.