جزئیات پروژه:

موضوع پیمان:  طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها

طراحی سازه فلزی برج کار

ظرفیت کل: 56،000 تن
تعداد سیلوها: هشت کندوی هفت هزارتنی
نوع فونداسیون: رینگی
موقعیت: استان کرمانشاه – هرسین
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

.