موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 42،000 تن
مشخصات:
  • شش کندوی هفت هزار تنی
  • سازه بتنی فونداسیون
  • چاله تخلیه
نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده
موقعیت: استان همدان، اسدآباد
وضعیت: به بهره برداری رسیده