مقایسه سیلو های بتنی و فلزی

با توجه به مشکلات کارفرمایان محترم در تصمیم گیری برای نوع و نحوه اجرای سیلوهای ذخیره گندم مقایسه ای بین دو نوع سیلوی متدوال (بدنه فلزی و بدنه بتنی) جهت تصمیم گیری بهتر به شرح زیر ارائه می گردد . مقایسه انجام گرفته موارد زیر را شامل می شود:

Read More