موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره آرد، سبوس و گندم
مشخصات: 4 کندوی گندم

6 کندوی آرد

نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده
موقعیت: استان فارس – فسا
وضعیت: در دست اجرا