موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 60،000 تن
مشخصات:
  • دوازده کندوی پنج هزار تنی
  • چاله تخلیه
  • چاله الواتور
  • سیلوی صادرات
  • سازه های فلزی برج الواتور
نوع فونداسیون: فونداسیون نواری (رینگی)
موقعیت: استان یزد، یزد
وضعیت: در دست اقدام

.

.

.

.

.

.

.