موضوع پیمان: طراحی مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 20،000 تن
مشخصات:
  • دوکندوی ده هزار تنی
  • چاله تخلیه
  • چاله الواتور
  • سیلوی صادرات
  • سازه های فلزی برج الواتور
نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده
موقعیت: استان مرکزی، اراک
وضعیت: در دست اجرا

.

.

.

.

.

.