موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها و طراحی برج کار فلزی
ظرفیت کل: 63000 تن
تعداد سیلوها: یازده کندو پنج هزار و هفتصد تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان البرز- کردان
پیشرفت پروژه: بهره برداری شده