جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها

طراحی سازه فلزی برج کار

ظرفیت کل: 63،000 تن
تعداد سیلوها: یازده کندوی پنج هزارو هفتصد  تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان البرز – کرج
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

.