موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای فلزی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 63،000 تن
مشخصات:
  • یازده کندوی پنج هزارُ هفتصد تنی
  • سازه بتنی فونداسیون
  • سازه فلزی برج کار
  • چاله تخلیه بتنی
نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده
موقعیت: استان البرز، کرج
وضعیت: به بهره برداری رسیده

.

.

.

.

.