موضوع پیمان:
طراحی سازه بتنی فونداسیون وچاله تخلیه سیلوها

ظرفیت کل:30،000 تن (چهار کندوی هفت هزارو پانصد تنی)

نوع فونداسیون: رینگی
موقعیت: استان مرکزی – کمیجان
وضعیت پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده