لیست خدماتی که در حال حاضر شرکت فنی مهندسی نوفن تحکیم ارائه می کند:

1- طراحی و اجرای سیلوهای بتنی ذخیره غلات

2- طراحی و اجرای فونداسیون سیلوهای فلزی ذخیره غلات

3- طراحی و اجرای کارخانجات آرد و سایر مواد غذایی

4- طراحی و اجرای سازه های صنعتی

5- طراحی پروژه های مسکونی , اداری, . . . .