موضوع پیمان: طراحی مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 50،000 تن
مشخصات: دوازده کندوی چهار هزار و دویست تنی
نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده، همراه با تحکیم بستر
موقعیت: استان مرکزی، دلیجان
وضعیت: در دست اجرا

.

.

.

.

.

.