موضوع پیمان: طراحی مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 50،000 تن
مشخصات:
  • هشت کندوی شش هزار و دویست و پنجاه تنی
  • چاله تخلیه
  • چاله الواتور
  • سیلوی صادرات
  • سازه های فلزی برج الواتور
نوع فونداسیون: فونداسیون رینگی
موقعیت: استان آذربایجان شرقی، عجب شیر
وضعیت: به بهره برداری رسیده

.

.

.

.

.