موضوع پیمان: طراحی مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 100،000 تن
مشخصات: دوازده کندوی هشت هزار و سیصد تنی
نوع فونداسیون: فونداسیون رینگی
موقعیت: استان تهران، تهران
وضعیت: به بهره برداری رسیده