موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات با ظزفیت ۳۰۰۰۰  تن
مشخصات: ۴ کندوی ۷۵۰۰  تنی
نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده
موقعیت: استان گلستان –  آق قلا
وضعیت: به بهره برداری رسیده