موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات با ظزفیت 40000  تن
مشخصات:  4 کندوی 10000 تنی
نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده
موقعیت: استان گلستان –  آق قلا
وضعیت: در دست اجرا