جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه فلزی بانجی جامپینگ به ارتفاع 38 متر
موقعیت : استان تهران – تهران
وضعیت پیشرفت: پروژه :  در سال 1386 به بهره برداری رسیده