سیلوهای بتنی طراحی شده توسط این شرکت ...

شرکت ایوان کرخه دانیال

استان ایلام – دهلران | وضعیت: در دست اجرا

شرکت ایوان کرخه خوزستان

استان خوزستان – شوش | وضعیت: به بهره برداری رسیده

شرکت پارسیان غله سارا

استان تهران – تهران | وضعیت: به بهره برداری رسیده

شرکت سرخس ساریکا (بینالود)

استان خرسان شمالی – سرخس | وضعیت: به بهره برداری رسیده

کارخانه آرد اطلس خوشه

استان مرکزی – اراک | وضعیت: در دست اجرا

شرکت طارم وطن گلستان

استان گلستان – آزادشهر | وضعیت: در دست اجرا

شرکت آرد خوشه

استان آذربایجان شرقی – عجب شیر | وضعیت: به بهره برداری رسیده

پروژه علی آبادکتول

استان گلستان – علی آبادکتول | وضعیت: در دست جرا

شرکت گندم پایه دلیجان

استان مرکزی – دلیجان | وضعیت: در دست جرا

شرکت دانه ساء

استان یزد – یزد | وضعیت: در دست اقدام