نام پروژه: سیلوی ذخیره گندم کارخانه آرد اطهر

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها

ظرفیت کل: 20000 تن

تعداد سیلوها: چهار کندو پنج هزار تنی

نوع فونداسیون: گسترده

موقعیت: استان آذربایجان شرقی-مراغه

پیشرفت پروژه: بهره برداری شده