جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها

طراحی سازه فلزی برج کار

ظرفیت کل: 42،000 تن
تعداد سیلوها: شش کندوی هفت هزار تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان آذربایجان شرقی –  تبریز
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

.