1. سازه فلزی ساختمان انبار گلوتن کارخانه تک ماکارون

2. مجموعه سیلوهای دانه مرغی کارخانه آرد مرکزی

3. مجموعه سیلو های فلزی آرد و گلوتن کارخانه تک ماکارون

4. سازه بانجو جامپینگ مجموعه تفریحی گنج نامه همدان

5. سازه بانجو جامپینگ مجموعه تفریحی باشگاه انقلاب

6. سازه بانجو جامپینگ مجموعه تفریحی توچال

7. سوله فلزی با دهانه 46 متر کارخانه خودرو سازان

8. سازه فلزی ساختمان بویلر کارخانه تک ماکارون

9. سازه فلزی سیلوهای سبوس و دانه مرغی کارخانه آرد مانا

10. سازه بتنی سالن تولید اسنک کارخانه تک ماکارون

11. سازه سوله کارخانه پاکدانه

12. کارخانه 600 تنی آرد کارخانه آرد خوشه

13. سازه فلزی برج کار کارخانه آرد جوانه

14. مجموعه سیلوهای سبوس کارخانه مانا

Content Image

Content Image