1. مجتمع ویلایی لواسان

2. مجتمع مسکونی خیابان نفت

3. برج تجاری مرجان

4. مجتمع مسکونی همدان

5. مجتمع 2000 واحدی پرند

6. مجموعه خوابگاهی دختران دانشگاه تربیت مدرس

7. مجموعه خوابگاه دخترانه دانشگاه تربیت مدرس

8. مجتمع خیابان جردن

9. پروژه 580 واحدی پرند

10. بازارچه های محلی شهر جدید پرند

11. پروژه مسکونی مسکن مهر بیرجند

12. پروژه مسکونی مسکن مهر پردیس

Content Image

Content Image