جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون سیلوها

طراحی سازه های بتنی جانبی

طراحی سازه فلزی برج کار

ظرفیت کل: 50،000 تن
تعداد سیلوها: هشت کندوی شش هزارودویست و پنجاه تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان البرز – هشتگرد
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

.