موضوع پیمان:
طراحی سازه فلزی کارخانه تولید نشاسته

موقعیت: استان البرز – هشتگرد
وضعیت پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده