موضوع پیمان:
طراحی سازه فلزی کارخانه آرد و سازه بتنی
سیلوهای آرد و گندم مجاور کارخانه

موقعیت: استان فارس – ارسنجان
وضعیت پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده