• ظرفیت کل: 15000تن

مشخصات:

  • 3 کندوی 5000 تنی
  • چاله تخلیه
  • چاله الواتور
  • سازه فلزی برج الواتور

محل: استان چهارمحال و بختیاری – شهرکرد