موضوع پیمان: ساختمان جدید تولید و سیلوهای گندم ، آرد و سبوس
ظرفیت کل: 600 تن در روز
مشخصات:
  • سالن تولید شش طبقه
  • سیلوهای بتنی خواب گندم (هشت کندوی 250 تنی)
  • سیلوهای بتنی ذخیره آرد (نه کندوی 120 تنی)
  • سیلوهای بتنی ذخیره سبوس (چهار کندوی 60 تنی)
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان کردستان – دیواندره
وضعیت: در دست اجرا