جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها

طراحی میکروپایل

ظرفیت کل: 20،000 تن
تعداد سیلوها: سه کندوی شش هزار و پانصد تنی
نوع فونداسیون: رینگی
موقعیت: استان مازندران- سلمان شهر
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

.