موضوع پیمان: طراحی و اجرای مجموعه سیلوهای بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 20،000 تن
مشخصات:
  • چهار کندوی پنج هزار تنی
  • چاله تخلیه
  • چاله الواتور
  • سیلوی صادرات
  • سازه های فلزی برج الواتور
نوع فونداسیون: فونداسیون گسترده، همراه با تحکیم بستر
موقعیت: استان مازندران، ساری
وضعیت: به بهره برداری رسیده

.

.

.

.

.

.