موضوع پیمان:
طراحی سازه بتنی ساختمان های مسکونی

تعداد طبقات: 5 طبقه
موقعیت: استان تهران – شهر جدید پرند
وضعیت پیشرفت پروژه: در حال اجرا