موضوع پیمان:
طراحی سازه فلزی و بتنی ساختمان های مسکونی

تعداد طبقات:4 و5 طبقه
موقعیت:استان تهران – شهر جدید پردیس
وضعیت پیشرفت پروژه:در حال اجرا