موضوع پیمان:
طراحی سازه بتنی ساختمان های مسکونی

تعداد طبقات: 2 و 3 طبقه
موقعیت: استان خراسان جنوبی – بیرجند
وضعیت پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده