موضوع پیمان:
طراحی سازه فلزی

تعداد طبقات: 5 طبقه
موقعیت: استان تهران – لواسان
وضعیت پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده