موضوع پیمان:
طراحی سازه فلزی طرح گسترش آرد جنوب

موقعیت: استان خوزستان – اهواز
وضعیت پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده