جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها
ظرفیت کل: 5،000 تن
تعداد سیلوها: سه کندوی هزار و هفتصد تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان گیلان – کیاشهر
پیشرفت پروژه: آماده نصب بدنه فلزی

.