جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی مجموعه سیلو های بتنی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 100،000 تن
تعداد سیلوها:  14 کندوی شش 7.250 تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان خراسان رضوی – مشهد
پیشرفت پروژه: در دست اجرا

.

.

.