موضوع پیمان:
طراحی فونداسیون سیلوی ذخیره غلات

ظرفیت کل:
35،000 تن (ده کندوی سه هزارو پانصد تنی)

نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان مازندران – بندر امیرآباد
وضعیت پیشرفت پروژه: در حال بهره برداری