موضوع پیمان: طراحی فونداسیون سیلوی ذخیره غلات
ظرفیت کل: 35000 تن
تعداد سیلوها: ده کندوی سه هزارو پانصد تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان مازندران – بندرامیرآباد
پیشرفت پروژه: در حال بهره برداری