موضوع پیمان: تحکیم خاک زیر فونداسیون سیلوهای ذخیره گندم
روش تحکیم: احداث میکروپایل و تزریق سیمان
موقعیت: استان مازندران- سلمانشهر
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده