موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها و طراحی و اجرای تحکیم زمین با روش احداث میکرو پایل
ظرفیت کل: 20000 تن
تعداد سیلوها: سه کندو شش هزار و پانصد تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان مازندران-سلمانشهر
پیشرفت پروژه: بهره برداری شده