جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها

طراحی سازه فلزی برج کار

ظرفیت کل: 40،000 تن
تعداد سیلوها: پنج کندوی هشت هزار تنی
نوع فونداسیون: گسترده
موقعیت: استان فارس – آباده لارستان
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده