جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها
ظرفیت کل: 50،000 تن
تعداد سیلوها: هشت کندوی شش  هزار و دویست و پنجاه تنی
نوع فونداسیون: رینگی
موقعیت: استان کردستان – دیواندره
پیشرفت پروژه: در حال اجرا فونداسیون

.