جزئیات پروژه:

موضوع پیمان:  طراحی سازه بتنی فونداسیون سیلوها و ساختمان جانبی
ظرفیت کل: 30،000 تن
تعداد سیلوها: چهار کندوی هفت هزار و پانصد تنی
نوع فونداسیون: رینگی
موقعیت: استان خوزستان – شوشتر
پیشرفت پروژه: در حال بهره برداری

.