جزئیات پروژه:

موضوع پیمان: طراحی سازه بتنی فونداسیون و چاله تخلیه سیلوها
ظرفیت کل: 6،000 تن
تعداد سیلوها: سه کندوی دو هزار تنی
نوع فونداسیون: رینگی
موقعیت: استان اصفهان – اصفهان
پیشرفت پروژه: به بهره برداری رسیده

.